Mountain View ÚvodStanovy

STANOVY

Stanovy Spolku

 

Obchvat Chválenic a Želčan, z.s.

 

Ve Chválenicích, dne 26.7. 2015

Článek I.

Název a sídlo

 

Název spolku: Obchvat Chválenic a Želčan, z.s.

 

Sídlo:  Chválenice 209,  33205 Chválenice

 

Kontakt: www.obchvatchvalenice.cz

 

 

 

Článek II.

Cíle a činnost spolku

 

Jedná se o dobrovolné a neziskové sdružení občanů, které má za cíl zajistit pro občany obcí Chválenice, Želčany a Chouzovy zvýšení bezpečnosti, ochrany zdraví a životů obyvatel a zvláště dětí v obcích Chválenice, Želčany a Chouzovy.

 

Bude podporovat a organizovat občanské aktivity orientované na zlepšení bezpečnosti, ochrany zdraví a životů obyvatel a zvláště dětí v obcích Chválenice, Želčany a Chouzovy.

 

Bude chránit zájmy občanů a jejich nemovitostí v blízkosti či jakkoli ovlivněných stávající komunikace I/20.

 

Do doby než bude vybudovaný obchvat obcí (přeložka I/20), bude dbát o maximální bezpečnost na stávající komunikaci I/20. Podporovat jakékoliv kroky pro zvýšení bezpečnosti.

 

Chceme úzce spolupracovat s obcí Chválenice a podporovat ji ve všech krocích vedoucích k nejrychlejší realizaci přeložky I/20.

 

Bude usilovat o zlepšení komunikace mezi obyvateli obce, obcí Chválenice a orgány státní správy a samosprávy.

 

Budeme usilovat o účast na veškerých jednáních obce Chválenice s orgány státní správy a samosprávy, především veškerými jednáními s Krajským úřadem, Ředitelstvím silnic a dálnic.

 

Budeme aktivně spolupracovat s obcemi Losiná, Nezbavětice, Střížovice, Vlčtejn, Chlum

 

Cílem spolku je nejrychlejší realizace přeložky I/20

 

Budeme po obci Chválenice a zastupitelích obce, požadovat aktivní přístup a zvýšené úsilí pro realizaci přeložky I/20.

Budeme požadovat po zastupitelích obce, aby přijali společné memorandum o jednotném postupu ve věci přeložky I/20 a aby o přeložce I/20 jednali pouze schválení zastupitelé, vždy za přítomnosti našeho spolku. Požadujeme, aby žádný zastupitel nevedl jakákoliv tajná jednání (především na Krajském úřadu plzeňského kraje či na ŘSD) bez vědomí ostatních zastupitelů a bez vědomí našeho spolku.

 

Budeme podporovat jakékoliv kroky k nejrychlejší realizaci přeložky I/20.

 

Budeme podporovat jakékoliv kroky, aby obec byla nebyla rozdělována na část před silnicí a na část za silnicí.

 

Budeme podporovat všechny kroky vedoucí k tomu, aby se mohli stýkat rodiny a děti z jakéhokoli konce obce.

 

Budeme vyvracet jakékoli lživé a nepravdivé informace ohledně obchvatu obcí Chválenic a Želčan. Budeme požadovat, aby obec a její zastupitelé prezentovali pouze pravdivé informace.

 

 

Informace o své činnosti bude sdružení zveřejňovat na webových stránkách a ve zpravodaji obce. Pro členy bez přístupu k internetu bude podle potřeby a možností tištěn informační zpravodaj. Pro plánované akce budou individuálně tištěny letáky. Webová adresa je www.obchvatchvalenice.cz

 

 

 

 

Článek III.

Členství ve spolku

 

Řádným členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let. Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku a dodržování stanov. Členství vzniká na základě písemné přihlášky (dostupné na internetu nebo sídle sdružení), schválené výborem sdružení. Schválené členství výborem, musí být oznámeno první následující členskou schůzí. Členem sdružení se může stát pouze ten kdo bude podporovat nejrychlejší řešení schváleného obchvatu.

 

 

 

 

Článek IV.

Práva a povinnosti členů

 

Člen má právo:

 

·        Posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti a hospodaření sdružení.

·        Předkládat návrhy, podněty a připomínky

·        Účastnit se akcí pořádaných sdružením

 

Povinností člena jsou:

 

·        Dodržovat tyto stanovy

 

Členství ve spolku zaniká:

 

·        Písemným oznámením a vystoupení člena

·        Rozhodnutím členské schůze o vyloučení v případě, že člen vyvíjí aktivity neslučitelné s posláním sdružení

·        Úmrtím člena, zánikem sdružení

 

 

 

 

Článek V.

Organizační uspořádání

 

Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze.

 

Členská schůze

 

·        Volí revizní komisi nebo revizora spolku

·        Schvaluje zprávu o činnosti sdružení a zprávu o hospodaření za minulé období předkládané výborem sdružení a revizní zprávu předkládanou revizní komisí.

·        Schvaluje plán činnosti sdružení a jeho rozpočet na příští období.

·        Nominuje nové kandidáty na členy výboru sdružení.

·        Volí nové členy výboru sdružení, jejichž kandidatura byla schválena výborem sdružení

 

 

 

Výbor spolku

 

·        Výbor spolku má 4 členy, členové výboru spolku, zvolí jednoho ze členů výboru předsedou

·        Výbor spolku je usnášeníschopný, alespoň při účasti alespoň 3 členů výboru sdružení

·        Výborem spolku se automaticky stávají členové přípravného výboru

·        Schvaluje či zamítá příjem nového člena sdružení, rozhoduje o vyloučení člena

·        Rozhoduje o zániku spolku

·        Může měnit stanovy sdružení nadpoloviční většinou členů výboru.

·        Řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními členské schůze. Volí si ze svého středu předsedu, dva místopředsedy a pokladníka. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení. Jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů ve výboru sdružení.

·        Je povinen svolat členskou schůzi do 8 týdnů, pokud o to písemně požádá alespoň jedna třetina členů sdružení.

·        Určí počet členů revizní komise

·        Stávající členové výboru schvalují nominované kandidáty na členy do výboru spolku

·        Výbor sdružení svolává členskou schůzi zpravidla jedenkrát ročně.

 

 

Statutární orgán

 

·        Statutárním orgánem spolku je jeho předseda.

 

 

 

 

 

Revizní komise

 

·        Kontroluje hospodaření spolku a připravuje revizní zprávy, které předkládá členské schůzi. Revizní komise si volí ze svého středu předsedu. Místo revizní komise může členská schůze zvolit revizora sdružení.

 

Osoby zmocněné jednat jménem spolku

 

Jménem sdružení jedná jeho předseda, případně jím pověřený člen výboru, či výborem vybraný člen sdružení. Tyto osoby mají právo vydávat stanoviska a prohlášení sdružení, a to na základě projednání věci na členské schůzi nebo ve výboru sdružení. V hospodářských záležitostech jedná jménem sdružení také pokladník sdružení.

 

 

Přátelé a podporovatelé spolku

 

Přítelem nebo podporovatelem sdružení se stává každý občan, který se spoluúčastní akcí sdružení a jejich příprav.

 

 

Článek VI.

Zásady hospodaření sdružení

 

·        Výdaje sdružení jsou pokrývány pouze vlastními příjmy. Příjmy sdružení se skládají z příspěvků jeho členů, darů, účelově zaměřených grantů, dotací, příspěvků od podporovatelů, eventuelně jiných legálních zdrojů v souladu s cíli sdružení.

·        Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v 

      článku II těchto stanov.

·        Návrh rozpočtu sdružení připravuje výbor sdružení a schvaluje členská schůze. Běžné hospodaření řídí a za toto hospodaření odpovídá pokladník sdružení. Hospodaření kontroluje revizní komise nebo revizor sdružení.

·         Sdružení může uzavřít smlouvy o spolupráci s jiným subjektem pro finanční zajištění svých aktivit.

 

 

 

 

Ve Chválenicích, dne 26.7. 2015

 

 

Za přípravný výbor:

 

Jiří Pertlíček –zmocněn jednáním ve věci registrace občanského sdružení „Obchvat Chválenic a Želčan“

Datum narození: 27.07.1981, bydliště: Chválenice 163, 33205 Chválenice

 

 

Milan Jan

Datum narození: 15.06.1954, bydliště: Chválenice 163, 33205 Chválenice

Zmocňuji Jiřího Pertlíčka k jednáním ve věci registrace občanského sdružení „Obchvat Chválenic a Želčan“

 

 

Ing. Václav Mráz

Datum narození: 15.02.1966, bydliště: Chválenice 136, 33205 Chválenice

Zmocňuji Jiřího Pertlíčka k jednáním ve věci registrace občanského sdružení „Obchvat Chválenic a Želčan“

 

Pavel Čermák

Datum narození: 03.10.1961, bydliště: Chválenice 5, 33205 Chválenice

Zmocňuji Jiřího Pertlíčka k jednáním ve věci registrace občanského sdružení „Obchvat Chválenic a Želčan“